Aeranger (2019)

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ Cinema (HD) [ Ξένη Ταινία Μικρού Μήκους ] [ Αγγλικοί Υπότιτλοι Κάτω Δεξιά ]

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ Simple Minds - Don't You Forget About Me, Studio Version, 1985 ]

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ Music [ Μουσική ]

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ Βασίλης Λεβέντης (Ένωση Κεντρώων) - Μιλώντας για Πρέσπες και Μεταναστευτικό (2/2020) ]

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ Web TV1 (HD) [ Διαδικτυακή Τηλεόραση ]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ Γιώργος Αϋφαντής - Περί Πανθρησκείας/Παγκοσμιοποίησης (4/2016) ]

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ  Web TV2 (HD) [ Διαδικτυακή Τηλεώραση ]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

"Πάρτι με κλοπιμαία", το "κοινωνικό μέρισμα" των Σαμαρά - Βενιζέλου - Τώρα "ψίχουλα", μετά τις εκλογές "μαστίγιο" με νέο μνημόνιο

Αφού λήστεψε συστηματικά τους πάντες, αφού φοροεπέδραμε και περιέκοψε κοινωνικές δαπάνες με ζήλο οπαδού του "δόγματος του σοκ", η κυβέρνηση "κατάφερε" να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα. Πόσο μεγάλη απάτη είναι αυτό, αποδεικνύεται τώρα, που στην προεκλογική σκηνή ανεβάζει τη "φιλολαϊκή" οπερέτα "Μέτρα ανακούφισης για τους αδύναμους χάρη στο πρωτογενές πλεόνασμα". Χάρη στη γιγαντιαία επιχείρηση "κλοπής" που προηγήθηκε, τώρα ένα πολύ μικρό μέρος των "κλοπιμαίων" μπορεί να επιστραφεί σε ένα μικρό μμέρος από αυτούς που είναι στα όρια της επιβίωσης! Έτσι, η κυβέρνηση κάνει εκ του ασφαλούς "φιλολαϊκή" πολιτική με τη χρηματοδότηση των... θυμάτων της πολιτικής της, ελπίζοντας να υφαρπάξει κάποιες ψήφους ώστε μετά τις εκλογές να επανέλθει με ένα νέο γύρο "ληστείας". Πρόκειται για συνδυασμό οικονομικής, πολιτικής και εκλογικής απάτης εφάμιλλης με τα "ανώτερα μαθηματικά" της κυβέρνησης Μητσοοτάκη των αρχών της δεκαετίας του '90: 0+0% = 14%...     
Ας δούμε όμως το ζήτημα συγκεκριμένα:
3 δισ. ευρώ είναι το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2013 προανήγγειλε ο Αντώνης Σαμαράς. Παρόλο όμως που βάσει της απόφασης του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 η κυβέρνηση μπορεί να "μοιράσει" το 70% εξ αυτών (το υπόλποιπο 30% θα πάει για την αποπληρωμή κρατικού χρέους), δηλαδή 2,1 δισ. ευρώ, μοιράζει μόνο 525 εκατ. ευρώ. Διότι:
1 δισ. ευρώ θα διατεθεί για αποπληρωμή χρεών του κράτους προς τους ιδιώτες, που συνολικά ανέρχονται σε 4,5-5 δισ. ευρώ. Και μόνο το γεγονός ότι τα χρωστάει, αποδεικνύει ότι το πλεόνασμα είναι "πέτσινο". Αφού όμως το πλεόνασμα υπάρχει ελέω και ασυτών των "φεσιών" του Δημοσίου, η κυβέρνηση δεν μπορούσε να αντισταθεί στην απαίτηση της τρόικας να διατεθεί 1 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή μέρους αυτών των οφειλών...
350 εκατ. ευρώ "παρακρατούνται" για να αντισταθμίσουν τις απώλειες για τα ταμεία από τη μείωση των ασφαλίστικών εισφορών κατά 3,9%. Για να μη βρεθεί η κυβέρνηση στη γελοία θέση να δίνει με το ένα χέρι "βοηθήματα" και με το άλλο χέρι να παίρνει νέα μέτρα περικοπών στις συντάξεις!
60 εκατ. ευρώ θα πάνε για τα αναδρομικά των δικαστών (με βάση δικαστικές αποφάσεις ύστερα από προσφυγή τους).
Το... τεράστιο ποσό των 20 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στις υπηρεσίες αστέγων (των οποίων ο αριθμός θα αυξηθεί με τα μέτρα του νέου μνημονίου, που όμως θα έρθει μετά τις εκλογές).
Ύστερα από όλα αυτά, θα μοιραστούν 525 εκατ. ευρώ, εφάπαξ το Μάιο, σε 1.000.000 δικαιούχους από τις εξής κατηγορίες: ένστολοι με μισθό κατώτερο των 1.500 ευρώ, χαμηλοσυνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι, άνεργοι, ευπαθείς ομάδες κ.λπ.
Για να μη χαλάσει αυτό το προεκλογικό "πάρτι με κλοπιμαία" των δικών της ανθρώπων, η τρόικα άφησε για μετά τις εκλογές την υλοποίηση πολλών "βαριών" δεσμεύσεων της κυβέρνησης, όπως απορρέουν από το τρίτο μνημόνιο: τις ρυθμίσεις για τους μισθούς (ομαδικές απολύσεις κ.λπ.), τους φόρους υπέρ τρίτων, την αύξηση των ενδιάμεσων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, άλλα "διαρθρωτικά" μέτρα κ.λπ.
Και δεν συζητάμε για τις άλλες "διασφαλίσεις" που θα ζητήσει η τρόικα για τη νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα κ.λπ. Θα πάνε στις εκλογές με το "πάρτι με κλοπιμαία", θα "μετρήσουν" τα αποτελέσματα και θα δουν πώς θα πορευτούν στη συνέχεια.

Το "κόλπο" είναι εντελώς διαφανές και πρέπει να καταγγελθεί στους υψηλότερους δυνατούς τόνους. Και να ματαιωθεί, με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων αλλά και με μαζικό "μαύρισμα" των κομμάτων της συγκυβέρνησης και όλου του μνημονιακού τόξου. 
Αφού λή­στε­ψε συ­στη­μα­τι­κά τους πά­ντες, αφού φο­ρο­ε­πέ­δρα­με και πε­ριέ­κο­ψε κοι­νω­νι­κές δα­πά­νες με ζήλο οπα­δού του "δόγ­μα­τος του σοκ", η κυ­βέρ­νη­ση "κα­τά­φε­ρε" να πε­τύ­χει πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα. Πόσο με­γά­λη απάτη είναι αυτό, απο­δει­κνύ­ε­ται τώρα, που στην προ­ε­κλο­γι­κή σκηνή ανε­βά­ζει τη "φι­λο­λαϊ­κή" οπε­ρέ­τα "Μέτρα ανα­κού­φι­σης για τους αδύ­να­μους χάρη στο πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα". Χάρη στη γι­γα­ντιαία επι­χεί­ρη­ση "κλο­πής" που προη­γή­θη­κε, τώρα ένα πολύ μικρό μέρος των "κλο­πι­μαί­ων" μπο­ρεί να επι­στρα­φεί σε ένα μικρό μμέ­ρος από αυ­τούς που είναι στα όρια της επι­βί­ω­σης! Έτσι, η κυ­βέρ­νη­ση κάνει εκ του ασφα­λούς "φι­λο­λαϊ­κή" πο­λι­τι­κή με τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των... θυ­μά­των της πο­λι­τι­κής της, ελ­πί­ζο­ντας να υφαρ­πά­ξει κά­ποιες ψή­φους ώστε μετά τις εκλο­γές να επα­νέλ­θει με ένα νέο γύρο "λη­στεί­ας". Πρό­κει­ται για συν­δυα­σμό οι­κο­νο­μι­κής, πο­λι­τι­κής και εκλο­γι­κής απά­της εφά­μιλ­λης με τα "ανώ­τε­ρα μα­θη­μα­τι­κά" της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­ο­τά­κη των αρχών της δε­κα­ε­τί­ας του '90: 0+0% = 14%...       

Ας δούμε όμως το ζή­τη­μα συ­γκε­κρι­μέ­να:

3 δισ. ευρώ είναι το πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα για το 2013 προ­α­νήγ­γει­λε ο Αντώ­νης Σα­μα­ράς. Πα­ρό­λο όμως που βάσει της από­φα­σης του Eurogroup του Νο­εμ­βρί­ου του 2012 η κυ­βέρ­νη­ση μπο­ρεί να "μοι­ρά­σει" το 70% εξ αυτών (το υπόλ­ποι­πο 30% θα πάει για την απο­πλη­ρω­μή κρα­τι­κού χρέ­ους), δη­λα­δή 2,1 δισ. ευρώ, μοι­ρά­ζει μόνο 525 εκατ. ευρώ. Διότι:

1 δισ. ευρώ θα δια­τε­θεί για απο­πλη­ρω­μή χρεών του κρά­τους προς τους ιδιώ­τες, που συ­νο­λι­κά ανέρ­χο­νται σε 4,5-5 δισ. ευρώ. Και μόνο το γε­γο­νός ότι τα χρω­στά­ει, απο­δει­κνύ­ει ότι το πλε­ό­να­σμα είναι "πέ­τσι­νο". Αφού όμως το πλε­ό­να­σμα υπάρ­χει ελέω και ασυ­τών των "φε­σιών" του Δη­μο­σί­ου, η κυ­βέρ­νη­ση δεν μπο­ρού­σε να αντι­στα­θεί στην απαί­τη­ση της τρόι­κας να δια­τε­θεί 1 δισ. ευρώ για την απο­πλη­ρω­μή μέ­ρους αυτών των οφει­λών...

350 εκατ. ευρώ "πα­ρα­κρα­τού­νται" για να αντι­σταθ­μί­σουν τις απώ­λειες για τα τα­μεία από τη μεί­ω­ση των ασφα­λί­στι­κών ει­σφο­ρών κατά 3,9%. Για να μη βρε­θεί η κυ­βέρ­νη­ση στη γε­λοία θέση να δίνει με το ένα χέρι "βοη­θή­μα­τα" και με το άλλο χέρι να παίρ­νει νέα μέτρα πε­ρι­κο­πών στις συ­ντά­ξεις!
60 εκατ. ευρώ θα πάνε για τα ανα­δρο­μι­κά των δι­κα­στών (με βάση δι­κα­στι­κές απο­φά­σεις ύστε­ρα από προ­σφυ­γή τους).

Το... τε­ρά­στιο ποσό των 20 εκατ. ευρώ θα δια­τε­θεί στις υπη­ρε­σί­ες αστέ­γων (των οποί­ων ο αριθ­μός θα αυ­ξη­θεί με τα μέτρα του νέου μνη­μο­νί­ου, που όμως θα έρθει μετά τις εκλο­γές).   

Ύστε­ρα από όλα αυτά, θα μοι­ρα­στούν 525 εκατ. ευρώ, εφά­παξ το Μάιο, σε 1.000.000 δι­καιού­χους από τις εξής κα­τη­γο­ρί­ες: έν­στο­λοι με μισθό κα­τώ­τε­ρο των 1.500 ευρώ, χα­μη­λο­συ­ντα­ξιού­χοι, χα­μη­λό­μι­σθοι, άνερ­γοι, ευ­πα­θείς ομά­δες κ.λπ. 

Για να μη χα­λά­σει αυτό το προ­ε­κλο­γι­κό "πάρτι με κλο­πι­μαία" των δικών της αν­θρώ­πων, η τρόι­κα άφησε για μετά τις εκλο­γές την υλο­ποί­η­ση πολ­λών "βα­ριών" δε­σμεύ­σε­ων της κυ­βέρ­νη­σης, όπως απορ­ρέ­ουν από το τρίτο μνη­μό­νιο: τις ρυθ­μί­σεις για τους μι­σθούς (ομα­δι­κές απο­λύ­σεις κ.λπ.), τους φό­ρους υπέρ τρί­των, την αύ­ξη­ση των εν­διά­με­σων ορίων ηλι­κί­ας συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης, άλλα "διαρ­θρω­τι­κά" μέτρα κ.λπ. 

Και δεν συ­ζη­τά­με για τις άλλες "δια­σφα­λί­σεις" που θα ζη­τή­σει η τρόι­κα για τη νέα ανα­διάρ­θρω­ση του ελ­λη­νι­κού χρέ­ους, για το νέο χρη­μα­το­δο­τι­κό πρό­γραμ­μα κ.λπ. Θα πάνε στις εκλο­γές με το "πάρτι με κλο­πι­μαία", θα "με­τρή­σουν" τα απο­τε­λέ­σμα­τα και θα δουν πώς θα πο­ρευ­τούν στη συ­νέ­χεια.
Το "κόλπο" είναι εντε­λώς δια­φα­νές και πρέ­πει να κα­ταγ­γελ­θεί στους υψη­λό­τε­ρους δυ­να­τούς τό­νους. Και να μα­ταιω­θεί, με τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων αλλά και με μα­ζι­κό "μαύ­ρι­σμα" των κομ­μά­των της συ­γκυ­βέρ­νη­σης και όλου του μνη­μο­νια­κού τόξου. 

φ (του Γεράσιμου Νικολαΐδη)

Αφού λή­στε­ψε συ­στη­μα­τι­κά τους πά­ντες, αφού φο­ρο­ε­πέ­δρα­με και πε­ριέ­κο­ψε κοι­νω­νι­κές δα­πά­νες με ζήλο οπα­δού του "δόγ­μα­τος του σοκ", η κυ­βέρ­νη­ση "κα­τά­φε­ρε" να πε­τύ­χει πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα. Πόσο με­γά­λη απάτη είναι αυτό, απο­δει­κνύ­ε­ται τώρα, που στην προ­ε­κλο­γι­κή σκηνή ανε­βά­ζει τη "φι­λο­λαϊ­κή" οπε­ρέ­τα "Μέτρα ανα­κού­φι­σης για τους αδύ­να­μους χάρη στο πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα". Χάρη στη γι­γα­ντιαία επι­χεί­ρη­ση "κλο­πής" που προη­γή­θη­κε, τώρα ένα πολύ μικρό μέρος των "κλο­πι­μαί­ων" μπο­ρεί να επι­στρα­φεί σε ένα μικρό μμέ­ρος από αυ­τούς που είναι στα όρια της επι­βί­ω­σης! Έτσι, η κυ­βέρ­νη­ση κάνει εκ του ασφα­λούς "φι­λο­λαϊ­κή" πο­λι­τι­κή με τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των... θυ­μά­των της πο­λι­τι­κής της, ελ­πί­ζο­ντας να υφαρ­πά­ξει κά­ποιες ψή­φους ώστε μετά τις εκλο­γές να επα­νέλ­θει με ένα νέο γύρο "λη­στεί­ας". Πρό­κει­ται για συν­δυα­σμό οι­κο­νο­μι­κής, πο­λι­τι­κής και εκλο­γι­κής απά­της εφά­μιλ­λης με τα "ανώ­τε­ρα μα­θη­μα­τι­κά" της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­ο­τά­κη των αρχών της δε­κα­ε­τί­ας του '90: 0+0% = 14%...       


Ας δούμε όμως το ζή­τη­μα συ­γκε­κρι­μέ­να:
3 δισ. ευρώ είναι το πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα για το 2013 προ­α­νήγ­γει­λε ο Σα­μα­ράς. Πα­ρό­λο όμως που βάσει της από­φα­σης του Eurogroup του Νο­εμ­βρί­ου του 2012 η κυ­βέρ­νη­ση μπο­ρεί να "μοι­ρά­σει" το 70% εξ αυτών (το υπόλ­ποι­πο 30% θα πάει για την απο­πλη­ρω­μή κρα­τι­κού χρέ­ους), δη­λα­δή 2,1 δισ. ευρώ, μοι­ρά­ζει μόνο 525 εκατ. ευρώ. Διότι:

1 δισ. ευρώ θα δια­τε­θεί για απο­πλη­ρω­μή χρεών του κρά­τους προς τους ιδιώ­τες, που συ­νο­λι­κά ανέρ­χο­νται σε 4,5-5 δισ. ευρώ. Και μόνο το γε­γο­νός ότι τα χρω­στά­ει, απο­δει­κνύ­ει ότι το πλε­ό­να­σμα είναι "πέ­τσι­νο". Αφού όμως το πλε­ό­να­σμα υπάρ­χει ελέω και αυ­τών των "φε­σιών" του Δη­μο­σί­ου, η κυ­βέρ­νη­ση δεν μπο­ρού­σε να αντι­στα­θεί στην απαί­τη­ση της τρόι­κας να δια­τε­θεί 1 δισ. ευρώ για την απο­πλη­ρω­μή μέ­ρους αυτών των οφει­λών...

350 εκατ. ευρώ "πα­ρα­κρα­τού­νται" για να αντι­σταθ­μί­σουν τις απώ­λειες για τα τα­μεία από τη μεί­ω­ση των ασφα­λί­στι­κών ει­σφο­ρών κατά 3,9%. Για να μη βρε­θεί η κυ­βέρ­νη­ση στη γε­λοία θέση να δίνει με το ένα χέρι "βοη­θή­μα­τα" και με το άλλο χέρι να παίρ­νει νέα μέτρα πε­ρι­κο­πών στις συ­ντά­ξεις!

60 εκατ. ευρώ θα πάνε για τα ανα­δρο­μι­κά των δι­κα­στών (με βάση δι­κα­στι­κές απο­φά­σεις ύστε­ρα από προ­σφυ­γή τους).

Το... τε­ρά­στιο ποσό των 20 εκατ. ευρώ θα δια­τε­θεί στις υπη­ρε­σί­ες αστέ­γων (των οποί­ων ο αριθ­μός θα αυ­ξη­θεί με τα μέτρα του νέου μνη­μο­νί­ου, που όμως θα έρθει μετά τις εκλο­γές).   

Ύστε­ρα από όλα αυτά, θα μοι­ρα­στούν 525 εκατ. ευρώ, εφά­παξ το Μάιο, σε 1.000.000 δι­καιού­χους από τις εξής κα­τη­γο­ρί­ες: έν­στο­λοι με μισθό κα­τώ­τε­ρο των 1.500 ευρώ, χα­μη­λο­συ­ντα­ξιού­χοι, χα­μη­λό­μι­σθοι, άνερ­γοι, ευ­πα­θείς ομά­δες κ.λπ. 

Για να μη χα­λά­σει αυτό το προ­ε­κλο­γι­κό "πάρτι με κλο­πι­μαία" των δικών της αν­θρώ­πων, η τρόι­κα άφησε για μετά τις εκλο­γές την υλο­ποί­η­ση πολ­λών "βα­ριών" δε­σμεύ­σε­ων της κυ­βέρ­νη­σης, όπως απορ­ρέ­ουν από το τρίτο μνη­μό­νιο: τις ρυθ­μί­σεις για τους μι­σθούς (ομα­δι­κές απο­λύ­σεις κ.λπ.), τους φό­ρους υπέρ τρί­των, την αύ­ξη­ση των εν­διά­με­σων ορίων ηλι­κί­ας συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης, άλλα "διαρ­θρω­τι­κά" μέτρα κ.λπ. 
Και δεν συ­ζη­τά­με για τις άλλες "δια­σφα­λί­σεις" που θα ζη­τή­σει η τρόι­κα για τη νέα ανα­διάρ­θρω­ση του ελ­λη­νι­κού χρέ­ους, για το νέο χρη­μα­το­δο­τι­κό πρό­γραμ­μα κ.λπ. Θα πάνε στις εκλο­γές με το "πάρτι με κλο­πι­μαία", θα "με­τρή­σουν" τα απο­τε­λέ­σμα­τα και θα δουν πώς θα πο­ρευ­τούν στη συ­νέ­χεια.
Το "κόλπο" είναι εντε­λώς δια­φα­νές και πρέ­πει να κα­ταγ­γελ­θεί στους υψη­λό­τε­ρους δυ­να­τούς τό­νους. Και να μα­ταιω­θεί, με τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων αλλά και με μα­ζι­κό "μαύ­ρι­σμα" των κομ­μά­των της συ­γκυ­βέρ­νη­σης και όλου του μνη­μο­νια­κού τόξου.
(ΠΗΓΗ: http://rproject.gr/)
ΣΧΟΛΙΟ ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ: Όπως αναμενόταν, η εξευτελιστική για τους πολίτες απόπειρα της ανελλήνιστης χουντάρας για την εξαγορά μερικών από τους τελευταίους με ένα...500άρικο πέφτει στο κενό εν τη γενέσει της. Δεν βρίσκεται ούτε ένας πολίτης που να πιστεύει ότι η προκλητική αυτή πράξη αντιμετώπισης του ψηφοφόρου ως ζητιάνου θα αλλάξει τη ρότα των πραγμάτων, επιβεβαιώνοντας τον απαράβατο κανόνα ότι το πολιτικό ρεύμα δεν μπορεί με τίποτα να αλλάξει όταν έχει διαμορφωθεί η δυναμική του (ακριβώς όπως συνέβη από το 2003 ενόψει εκλογών 2004  παρά τις απέλπιδες προσπάθειες Σημίτη με ακατάσχετη παροχολογία κατόπιν μίας οκταετίας καταστροφής, όπως δυστυχώς συνέβη από το 2008 ενόψει πρόωρων εκλογών 2009 με την περίπτωση Καραμανλή κ.ο.κ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου